วิสัยทัศน์

สวท.พัทลุง F.M. 98 Mhz , A.M. 864 Khz
 
"สื่อกลางสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองลุง

 

          สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง(สวท.พัทลุง) เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและ สื่อ Socialmediaเผยแพร่นโยบายของรัฐ ข่าวสาร และการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชนสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
          วิสัยทัศน์ "เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนเมืองลุง”


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar