"เขาเจียก โมเดล" บริหารจัดการขยะ พัทลุง

นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมรณรงค์และทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชน รู้ถึงวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและสามารถนำขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน ชุมชน ศาสนา ให้มีส่วนร่วมในการคิดวางแผน ดำเนินการ และแก้ปัญหาขยะร่วมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะไชเคิล ครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้ร่วมกันทำความดี และ ร่วมกันทำบุญ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้คัดแยกขยะจากต้นทาง ตามหลัก 3 ช. คือ "ใช้ซ้ำ ใช้น้อย และนำกลับมาใช้ใหม่" รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้คัดแยกและรวบรวมขยะ ซึ่งสามารถนำไปจำหน่ายหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และลดขยะในชุมชนลง สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของจังหวัดพัทลุง ภายใต้ "โครงการจังหวัดสะอาด" การลดขยะครัวเรือนให้เหลือศูนย์ พร้อมทั้งยกให้ พื้นที่ตำบลเขาเจียกเป็นพื้นที่ต้นแบบ “เขาเจียกโมเดล” ให้ตำบลเขาเจียก เป็นเมืองเศรษฐกิจที่น่าอยู่ ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar